K267CN 101.3 MHz

Translator fed from KORN-AM, Nedved Media LLC, PO Box 921, 400 N. Rowley, Mitchell, SD  57301 (Davison County)